1. Akademik Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri Komisyonu

Komisyonumuz Akademik Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri hakkında yönerge ile çalışmalarını sürdürmektedir.

Bu yönergenin amacı, Gazi Üniversitesi tarafından 1997 yılında uygulamaya konan Atama ve Yükseltme Ölçütlerinde günümüz şartlarına uyum sağlamak, Gazi Üniversitesi öğretim üyelerinin akademik çalışmalarında kalitenin artırılmasına yönelmek, dünyadaki ortak standartlara ulaşmak ve eğitim-öğretim faaliyetlerinin yanı sıra ulusal ve uluslararası düzeyde toplantı ve organizasyonlar düzenleyen, bunlara katılan, çalışmalarına atıf yapılan, tez yöneten, etik değerlere bağlı, seçkin öğretim üyeleri yetiştirilmesinin ilkelerini belirlemektir.

Gazi Üniversitesine Akademik Yükseltilme ve Atanma Değerlendirme ve İnceleme Komisyonu tarafından hazırlanan yönerge ile Rektörlüğümüze bağlı fakülte, yüksekokul ve enstitülerde öğretim üyeliğine yükseltilecek ve atanacak kişilerde aranan ölçütler düzenlemektedir.

2. Uluslararası Yayınları Teşvik Ödülleri Komisyonu

Komisyonumuz Gazi Üniversitesi Ödül Yönergesi esas alınarak çalışmalarını sürdürmekte ve her yıl ödüle esas başvuru şartları belirlenmektedir.

Rektörlüğümüzce 1996 yılından bu yana, Uluslararası Literatürde (Science Citation Index, Science Citation Index-Expanded, Social Sciences Citation Index, Arts and Humanities Citation Index) Yer Alarak Gazi Üniversitesinin Adını Duyuran Makale, Atıf, Patent ve Editörlükleri  Teşvik Amacıyla ödül verilmektedir.

Ödüller her yıl Haziran ayında Uluslararası Yayın Ödülleri töreni ile öğretim elemanlarına sunulmaktadır.

3. Yurtdışı Lisansüstü Eğitim-Öğretim Takip Komisyonu

Komisyonumuz, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 39. maddesinde öngörülen Yurtiçinde ve Yurtdışında geçici görevlendirme esaslarına göre görev yapmaktadır.

Öğretim elemanlarının yurtdışında inceleme, araştırma ve uygulama yapmak üzere üç aydan fazla bir süre ile görevlendirilmeleri üniversite yönetim kurulunca onaylanan bir çalışma programına göre yapılmaktadır. 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun 33. ve 39.maddesi uyarınca lisansüstü eğitim yapmak ve araştırma ve inceleme yapmak üzere yurtdışına gönderilecek öğretim elemanlarının görevlendirilmesi, ve takibini yapmakta ve alınan kararlar Üniversite Yönetim Kurulunda onaylanmaktadır.

4. Merkez Yayın Komisyonu

Komisyonumuz, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili hükümleri uyarınca hazırlanan Üniversiteler Yayın Yönetmeliği çerçevesinde çalışmalarını sürdürmektedir. Üniversiteler ile bunlara bağlı birimlerde yapılan (ders aracı olarak kullanılan kitaplar ve teksirlerle yardımcı ders kitapları ile ilgili) yayınlar, bu yönetmeliğe tâbidir.

Rektör yardımcısının başkanlığında, üniversite yönetim kurulunun kendi üyeleri arasından belirlediği iki öğretim üyesinden oluşmuştur. Yayın Komisyonu, üniversite senatosunca saptanan esaslara göre yayınlar açısından gerekli planlamaları yapmakta, her türlü kararı almakta ve uygulamaları izlemektedir. Komisyon kararları üniversite yönetim kurulunun onayı ile kesinleşmektedir